1.  

 2. Phan Chu Trinh, Ben Thanh Market, Sai Gon. 

   

 3.  

 4. Cô Giang Str. 

   

 5. Phó Đức Chính 

   

 6. district 5

   

 7. Tran Hung Dao

   

 8. 329 Tran Hung Dao

   

 9. Tran Hung Dao

   

 10. Kiem Bien